Informacje o projekcie

ŁÓDZKA REWITALIZACJA SPOŁECZNA

 Projekt „ŁÓDZKA REWITALIZCJA SPOŁECZNA”  jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII. 2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałania VIII.2.2  Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto Łódź
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W  projekcie mogą wziąć udział bezrobotni lub bierni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizowanego miasta Łodzi lub osoby przeniesione w związku z wdrożeniem procesu rewitalizacji, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • ukończyły 30 rok życia;
 • znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami oraz
  o niskich kwalifikacjach;
 • mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, stanowić mogą max. 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych projektem.

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji
i udziału w projekcie „ŁÓDZKA REWITALIZACJA SPOŁECZNA”, dostępnym w pliku do pobrania oraz w biurze projektu.

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

 • identyfikacja potrzeb i poradnictwo zawodowe dla 50 osób w wymiarze 3h/osobę;
 • szkolenia zawodowe i kursy dostosowane do predyspozycji uczestników
  i zapotrzebowania rynku pracy – dla 50 osób ( ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu, koszty przejazdów oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu);
 • płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy dla co najmniej
  35 uczestników (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe
  w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, zwrot kosztów przejazdu i badań lekarskich oraz pokrywane jest ubezpieczenie NNW);
 • subsydiowane zatrudnienie na okres 6 miesięcy/osobę dla 15 osób
  (ze środków projektu pokrywane są wydatki pracodawcy związane z kosztami wynagrodzenia pracownika, tj. wynagrodzenie brutto wraz ze składkami pracodawcy do kwoty 2800,00 zł/m-c);
 • wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla min. 8 pracodawców  – refundacja pracodawcy przyjmującemu uczestnika do pracy na podstawie umowy o pracę kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ( średnio
  w wysokości 5000,00 zł netto);
 • pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.